Obchodní podmínky

1 Definice

1.1  V těchto obchodních podmínkách:
1.1.1  „Provozovatel“ webového portálu je společnost OBCHODNÍ BRÁNA s.r.o., IČO 05038731, místem podnikání Stříbrná Skalice č.e.627, 281 67 Stříbrná Skalice.
1.1.2  „VOP“ znamená všeobecné obchodní podmínky.
1.1.3  „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která webový portál užívá.
1.1.4  „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část webových stránek, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
1.1.5  „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem nebo automaticky vygenerovaného na webovém portálu.


2 Užívání webového portálu

2.1  Uživatel nemá právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.
2.2  Uživatel nemá právo sdělit své Přihlašovací údaje třetím osobám a umožnit jim tak přístup do neveřejné části webového portálu.
2.3 Uživatel se zavazuje při užívání webového portálu jednat tak, aby jemu ani Provozovateli nevznikla žádná škoda.


3 Databáze

3.1  Uživatel nemá právo prostřednictvím webového portálu strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s webovým portálem.
3.2  Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje uložené Uživatelem do databáze jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi webového portálu.
3.3  Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že webový portál splňuje podmínky ust. §562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů na webovém portálu a jejich databáze, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.


4 Osobní údaje a cookies

4.1  Souhlas Uživatele s užíváním souborů cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP.
4.2  Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP.

5 Reklamace

5.1  Reklamace se vždy řídí konkrétním reklamačním řádem prodejce či poskytovatele.
5.2  Provozovatel nenese odpovědnost za dodané zboží či službu.


6 Změna VOP

6.1  Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit.


7 Povinné informace pro spotřebitele

7.1  Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
7.1.1  Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou Provozovatele;
7.1.2  Telefonický kontakt Provozovatele je +420 602 216 598
7.1.3  Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@obchodnibrana.cz
7.2  Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
7.3  Při nákupu zboží či služby přes tento webový portál, se nákup/poskytnutí řídí platnými Obchodními podmínkami konkrétního e-shopu či prodejce/poskytovatele.


8 Účinnost

8.1  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2016    


Souhlas se zpracováním souborů cookies
Příloha č.1

1 Co jsou sobory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Všeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by se procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2 Druhy souborů cookies
Relační (tedy dočasné soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opakovaně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3 Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením §89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies včetně trvalých, zpracováváme. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4 Účel použití souborů cookies. Soubory cookies používáme pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.


Souhlas s užitím osobních údajů
Příloha č.2

Já, jakožto uživatel webového portálu dostupného v síti Internet z internetové adresy www.obchodnibrana.cz. Tímto ve smyslu ust. §5 ods. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovávány: správcem; jakýmkoliv zaměstnancem správce; jakýmkoliv smluvním partnerem správce. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro: zasílání obchodních nabídek správce; marketingové účely; poskytování osobních údajů třetím stranám; zařazení osobních údajů do databáze; zpřístupnění osobních údajů třetím osobám. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. §12 a §21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Souhlas je poskytnut zaškrtnutím políčka „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů“ v uživatelském rozhraní výše popsaného webového portálu.